Danh sách học sinh thi Violympic Toán cấp Thành phố

DANH SÁCH HỌC SINH THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

STT HỌ VÀ TÊN Số ID Ngày sinh Giới tính LỚP Mã thi cấp trường
1 Trần Văn An 17076500 02/01/2002 Nam 5HD 166151BFCC72877
2 Trần Mậu Cương 12541623 14/10/2002 Nam 5A 166151BFCC72877
3 Hoàng Ngọc Hải 16998394 26/06/2002 Nam 5A 166154F7F2EEB10
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12832091 18/03/2002 Nữ 5A 166151BFCC72877
5 Dương Huy Hiếu 12825841 29/12/2001 Nam 5A 166151BFCC72877
6 Nguyễn Minh Hoàng 8946439 18/05/2002 Nam 5A 166151BFCC72877
7 Tạ Phương Loan 12352407 24/01/2002 Nữ 5A 166151BFCC72877
8 Lê Hải Long 12947434 28/03/2002 Nam 5HD 166151BFCC72877
9 Đỗ Quốc Phương 12835174 27/07/2002 Nam 5A 166151BFCC72877
10 Quách Đỗ Hoàng Sơn 12825736 10/08/2002 Nam 5A 166151BFCC72877
11 Trần Diệu Thủy 12834745 16/05/2002 Nữ 5B 166151BFCC72877