Danh sách học sinh dự thi Olympic cấp Thành phố

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ OLYMPIC CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2012 - 2013

STT Họ, đệm Tên Ngày sinh Nam nữ Dân tộc Lớp Dự thi Olympic môn
Ngày Tháng Năm
1 Hoàng Ngọc Hải 26 06 2002 Nam Kinh 5A Toán
2 Dương Huy Hiếu 29 12 2001 Nam Kinh 5A Toán
3 Nguyễn Minh Hoàng 18 05 2002 Nam Kinh 5A Toán
4 Tạ Phương Loan 24 01 2002 Nữ Kinh 5A Toán
5 Lê Hải  Long 28 03 2002 Nam Kinh 5HD Toán
6 Đỗ Quốc Phương 27 07 2002 Nam Kinh 5A Toán
7 Nguyễn Hồng Ánh 09 01 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng việt
8 Nguyễn Minh Đức 24 07 2002 Nam Kinh 5HD Tiếng việt
9 Nguyễn Tạ Thảo  Linh 02 07 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng việt
10 Nguyễn Lan Hương 14 02 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng việt
11 Đỗ Thị Kim Ngân 14 08 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng việt
12 Tạ Thùy Trang 12 01 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng việt
13 Lê Ánh Tuyết 09 11 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng việt
14 Trần Văn An 02 01 2002 Nam Kinh 5HD Tiếng anh
15 Bùi Trần Ngọc Ánh 27 01 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng anh
16 Triệu Thị Linh Chi 24 02 2002 Nữ Kinh 5HD Tiếng anh
17 Phạm Thảo Chi 23 03 2002 Nữ Kinh 5B Tiếng anh
18 Trần Mậu  Cương 14 10 2002 Nam Kinh 5A Tiếng anh
19 Phan Thị Diệu Linh 23 10 2002 Nữ Kinh 5A Tiếng anh
20 Quách Đỗ Hoàng Sơn 10 08 2002 Nam Kinh 5A Tiếng anh
21 Trần Diệu Thủy 16 05 2002 Nữ Kinh 5B Tiếng anh
22 Lê Hà Trang 19 03 2002 Nữ Kinh 5B Tiếng anh

Bài viết liên quan